Koalice učebnicových nakladatelů ČR

Sdružení privátních nakladatelů, u nichž je vydávání učebnic hlavní nebo jednou z hlavních činností, za účelem kultivace veřejného vzdělávacího prostoru.

Example image

Mise Koalice

Misí Koalice je sdružování privátních nakladatelů, u nichž je vydávání učebnic hlavní nebo jednou z hlavních činností, za účelem kultivace veřejného vzdělávacího prostoru.

Koalice považuje profesionálně vydávané učebnice v jakékoli formě (tištěné, elektronické, hybridní) a další profesionálně vyvíjené vzdělávací materiály, nástroje a služby za nákladově efektivní, dlouhodobě udržitelnou a vysoce kvalifikovanou podporu školního i mimoškolního vzdělávání.

Koalice považuje používání profesionálních učebnic při výuce za pro stát nejvhodnější a nejefektivnější způsob předávání té nejlepší učitelské praxe.

Koalice navazuje na dlouhodobé tradice tvorby učebnic v českých zemích, založené na didaktických principech Jana Ámose Komenského, a zároveň se hlásí k pokrokovým trendům vzdělávání v širším evropském kontextu.

Koalice považuje financování vývoje a výroby učebnic z veřejných zdrojů (např. formou grantů nebo dotací, včetně těch z evropských operačních programů) předem daným subjektům s teprve následným vydáním za postup odporující tržním principům, který ve finále devastuje tržní prostředí, dlouhodobou udržitelnost a profesionalitu vzdělávání.

Koalice považuje za základní zdroj financování učebnic systém státního financování učebnic (navázaný na příslušný schvalovací proces). Takový systém se používá ve všech ekonomicky vyspělých evropských a mimoevropských zemích. Pouze státní financování učebnic umožňuje naplnění ústavního práva každého občana (dítěte) na rovný přístupu ke vzdělání, nedeformuje přístup ke vzdělávání žákům ze sociálně vyloučených lokalit nebo z ekonomicky slabých rodin, výrazně zlepšuje možnosti diferenciace výuky a podpory žáků se specifickými potřebami výuky i žáků nadaným.

Jedině v případě, kdy je stát (MŠMT) pouze distributorem veřejných prostředků a škola příjemcem těchto prostředků s plnou odpovědností za jejich alokaci do konkrétních produktů na základě volného trhu, stát nenese žádná rizika související s nutností dlouhodobých investic do vývoje, nenese náklady na skladové zásoby a rizika ohledně jejich neprodejností a nenese žádná rizika související s nevhodností či nekvalitou finálního obsahu.


Zásady koalice

(Vše dále uvedené se týká veškeré produkce učebnicového nakladatele – tištěné i elektronické.)

 1. 1.

  Produkce člena Koalice je zásadně a jedině původní, vždy vytváří svůj didaktický scénář, neparafrázuje a nekompiluje obsah z cizích produktů.

 2. 2.

  Produkce člena Koalice využívá nejnovější výsledky pedagogického i didaktického výzkumu, pracuje s aktuálním stavem poznání v příslušných vědních oborech a respektuje platné zákony i kurikulární regule státu (například Rámcové vzdělávací programy).

 3. 3.

  Člen Koalice zajišťuje vývoj základních učebnic pomocí týmů profesionálů. Ty jsou složeny z optimálního mixu nejen špičkových externích pedagogů z daného stupně vzdělávání a pedagogů vysokých škol, ale především z vlastních pracovníků redakce, grafiků a dalších pracovníků, kteří zajišťují dlouhodobou kontinuitu a provázanost produkce nejen s novými pedagogickými i oborovými poznatky, ale i s novými přístupy, metodami a postupy v praktické výuce.

 4. 4.

  Člen Koalice považuje za samozřejmé, že se může žák i vyučující na obsah jeho produkce plně spolehnout (samozřejmě s výhradou změn vědeckého poznání, které souvisí s datem vydání, ne s dobou používání ve školách). To znamená zejména to, že jím vydané učebnice neobsahují chyby související s daným předmětem (chybná fyzikální, biologická či historická tvrzení, chybné veličiny či matematická symbolika apod.) a ani chyby jazykové (v mateřském či cizím jazyce).

 5. 5.

  Člen Koalice podporuje férové tržní principy obchodování. Předkládá svoji nabídku, mnohdy nabízí i doprovodné vzdělávání pedagogů, ale výběr dané učebnice nechává zcela na posouzení škol. Ty se mohou rozhodnout zcela svobodně např. podle vhodnosti metody pro dané konkrétní zaměření školy, konkrétní složení třídy, podle kvality zpracování či ceny.

 6. 6.

  Člen Koalice nepoužívá vůči školám žádné agresivní obchodní praktiky, jako je např. poskytování provizí učitelům z prodeje učebnic, pracovních sešitů, vzdělávacího softwaru či jiných vzdělávacích produktů, které jsou používány ve školní výuce. Výběr učebnic a pracovních sešitů vyučujícím či vedením školy musí být vždy postaven pouze na didaktické prospěšnosti pro danou skupinu žáků, ne na finanční provizi pro vyučujícího.

 7. 7.

  Člen Koalice nepoužívá jakékoli nekalé obchodní praktiky, jako jsou např. klamavá reklama, zlehčování konkurence nebo jejích produktů, lživé informace o velikosti jeho produkce nebo jeho konkurentů či jiné pomluvy týkající se konkurentů nebo jejich produktů.

 8. 8.

  Člen Koalice nabízí své produkty pouze pod svojí obchodní známkou, tj. na svých produktech uvádí pouze obchodní známky své či svých obchodních partnerů. Používání jiných obchodních známek bez svolení jejich majitelů považuje člen Koalice za neférové i v případech, kdy by to zákon považoval za možné.

 9. 9.

  Člen Koalice podporuje a plně respektuje státem prováděnou certifikaci učebnic MŠMT (tzv. schvalování učebnic formou udělování schvalovacích doložek MŠMT). Kromě jiného to znamená, že uvádí ve svých učebnicích údaje pouze o platných udělených doložkách a o doložkách, které byly uděleny jeho učebnicím. Člen Koalice neovlivňuje nedovoleným způsobem recenzování prováděné v rámci uvedeného schvalovacího procesu.

 10. 10.

  Člen Koalice se zavazuje řešit případné spory s jinými členy či dalšími subjekty učebnicového trhu především smírnou cestou. Řešení sporu soudní cestou Koalice považuje za mimořádný akt, který může poškozovat trh jako takový. Členové Koalice se zavazují postupovat vůči některým subjektům trhu současně např. v případech, pokud budou výše uvedené principy trhu některými subjekty poškozovány, a hrozila by z tohoto případně i ostatním členům újma.


Co je to učebnice?

Do nástupu osobních počítačů a internetu byla učebnice, vedle výkladu učitele, téměř jediným zdrojem odborných informací ve výuce ve škole i doma. Dostupnost dalších, případně i nějak od obsahu učebnic odlišných informací byla v zásadě omezená (dostupnost a vybavenost knihoven, dostupnost mimoškolního vzdělávání v kroužcích, odborná kompetence rodičů). Obsah učebnice byl tedy rámec toho, co se měl žák naučit, frontální podání učitele ve škole způsob předávání informací.

V době, kdy nosí osobní počítač (chytrý mobil) kontinuálně připojený k internetové síti každý žák v kapse, musí učebnice plnit jinou roli. Stručně bychom tedy věc mohli shrnout tímto způsobem:

Učebnice budoucnosti je sofistikované prostředí pro výuku ve škole i doma, které není pro žáky jediným zdrojem informací.

Moderní učebnice obsahuje, tj. doporučuje k zapamatování, pouze takový výběr probírané látky, který je nezbytný pro efektivní diskuzi, který slouží jako opora pro kritické myšlení a pro vyhledávání dalších informací. Informační složka bude v budoucích učebnicích nadále existovat, ale její rolí obecně již nebude kompenzace nedostatku informací, ale naopak kompenzace jejich nadbytku, resp. dostupnosti gigantického množství irelevantních a často i nepravdivých informací, tím, že obsahuje informace relevantní pro daný věk a intelektuální a poznatkovou úroveň dítěte.

S čím větším množstvím informací se dítě ve svém vzdělávání bude setkávat, tím významnější roli budou při jeho vzdělávání sehrávat kvalitní učebnice.

Kromě selekce informací se moderní učebnice vyznačuje i jinou formou jejich sdělování. Moderní učebnice nezprostředkovává encyklopedické informace, aby následně vyžadovala jejich upevnění prostým opakováním, ale vytváří sofistikované prostředí, ve kterém je sám žák schopen dovodit příslušný poznatek. Je dokázáno, že schopnost zapamatování i schopnost dalšího použití takto získaného poznatku je vyšší v případě vlastního vyvození.

Moderní učebnice vytváří ve výuce našich dětí systém. Učebnice by tedy měly mít děti k dispozici, kdekoli a kdykoli je potřebují – ve škole i mimo ni.

Ilustrační foto děti s učebnicí a tabletem Ilustrační foto učebnice s rozšířenou realitou

Často kladené otázky o schvalovacích doložkách MŠMT a o zákonné úpravě nákupu učebnic

Schvalovací doložka je informace o tom, že: 

 1. MŠMT na základě recenzních posudků odborně prověřilo a osvědčilo soulad učebnice či učebního textu s cíli vzdělávání, s RVP a s dalšími právními předpisy,
 2. je splněna zákonná podmínka pro nákup učebnice za prostředky na ONIV, poskytnuté škole státem (§ 160 Školského zákona, dále ŠZ), a její poskytování žákům bezplatně (§ 27 odst. 3 ŠZ).

Školy mohou používat jakékoli učební pomůcky bez udělené schvalovací doložky (§ 27 odst. 2 ŠZ). V takovém případě je ovšem nemohou nakoupit za prostředky poskytnuté státem (§ 160 odst. 5 ŠZ) a poskytovat je žákům bezplatně (§ 27 odst. 3 ŠZ).

Za zákonné použití státních prostředků i za způsob používání učebnic bez udělené doložky odpovídá ředitel školy.

Ano, může. ČŠI vykonává i veřejně správní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu (§ 174 odst. 2d,e ŠZ). V případě porušení zákona může ČŠI uložit řediteli příslušná opatření k odstranění nedostatků (§ 182 a ŠZ) a v případě jejich nesplnění uložit pokutu do výše 50 000 Kč, případně navrhnout postih dle Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Pokud učebnice neprošla kladným recenzním řízením na MŠMT a nebyla jí udělena schvalovací doložka, jde o subjektivní vyjádření autorů učebnice či nakladatele, určené k propagačním účelům. Takovou učebnici lze sice pro výuku použít, nicméně ji nelze pořídit za státní prostředky (ONIV) a za její užití při výuce nese plnou právní odpovědnost vůči třetím osobám (např. ČŠI, rodičům dětí, organizacím, aktivistům) pouze statutární zástupce školy (ředitel).

Nemá žádný význam pro rozhodování o nákupu této učebnice ze státních prostředků. Z pohledu školského zákona, MŠMT, ČŠI jde o učebnici bez schvalovací doložky. Používat ve výuce ji lze, ale za podmínek uvedených výše – nákup nelze hradit ze státních prostředků na ONIV a nelze ji poskytovat žákům bezplatně.

Podle pravidel MŠMT, k jejichž dodržení se nakladatel při obdržení doložky zavazuje, musí být stanovené znění doložky (obsahující datum udělení a dobu platnosti) vytištěno v učebnici.

Doložka je zpravidla udělována na dobu 6 let. Před uplynutím této doby lze zažádat o její prodloužení. Vzhledem k tomu, že po vytištění učebnice mohlo dojít ke změně (například i k odnětí doložky), je jedinou skutečně jistou informací aktuální seznam platných doložek uveřejněný ve Věstníku MŠMT (případně na internetových stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-ucebnic-a-ucebnich-textu).

Tato otázka je velmi častá a souvisí s pořízením učebnic a pomůcek, u kterých se předpokládá spotřeba žákem v daném školním roce. Výklad zákona je jednoznačný: Má-li pracovní sešit či pracovní učebnice udělenu platnou schvalovací doložku (uvedenou v učebnici a v seznamu MŠMT), pak je lze pořizovat ze státních prostředků (ONIV).

Podle pravidel MŠMT (směrnice náměstka č. j. MSMT-34616/2013) je pracovní sešit učebním textem a může doložku obdržet, jen když je schvalován v kompletu s učebnicí. Pokud je pracovní sešit vydáván samostatně, nemá nárok na udělení doložky, a tudíž ho škola může pořídit jedině za jiné prostředky, než jsou státní (ONIV).

Pořízení učebnic či učebních pomůcek ze státních prostředků a jejich bezplatné poskytování žákům se striktně řídí pouze tím, zda jim byla udělena schvalovací doložka, nebo ne.

Udělení doložky se aktuálně řídí vnitřním předpisem náměstka ministra školství. Podle něj se za učební pomůcky, jimž je doložka udělována (tj. může být udělena, pokud o to nakladatel požádá), kromě učebnic považují:

 • odborné tabulky užívané žáky při výuce,
 • pravidla českého pravopisu,
 • stručná mluvnice česká nebo jiné normativní mluvnice
 • pracovní sešity tvořící jeden funkční celek s učebnicí,
 • školní zeměpisné a dějepisné atlasy
 • pomůcky nahrazující běžné učebnice, užívané při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. pracovní listy)

Schvalovací doložka se neuděluje ostatním textům a materiálům, např.:

 • pravopisným cvičením, diktátům a jazykovým rozborům,
 • sbírkám úloh (např. pro vzdělávací obory matematika, chemie, fyzika),
 • pracovním sešitům netvořícím s učebnicí jeden funkční celek,
 • slovníkům (dvojjazyčným nebo vícejazyčným, jazykovým výkladovým, oborovým výkladovým),
 • metodickým příručkám pro učitele,
 • manuálům k výuce software (uživatelským příručkám),
 • ostatním pomocným textovým, obrazovým nebo číslicovým materiálům,
 • audiomateriálům, videomateriálům, audiovizuálním materiálům, multimediálním programům pro PC

Pro jejich užívání i nákup platí totéž, co pro učebnice – nemá-li učební pomůcka doložku, její nákup nelze hradit ze státních prostředků na ONIV a nelze ji poskytovat žákům bezplatně.

Ano, lze, pokud jim byla udělena schvalovací doložka. Výchozí podmínkou pro její udělení je, že musí splňovat definici „učebnice“ nebo „učebního textu“ dle výše zmíněných pravidel MŠMT. Tato pravidla připouštějí, že „učebnice“ nebo „učební text“ může být i na jiném nosiči než papírovém.

Používat je může, nicméně pro díly bez doložky platí stejná pravidla jako pro kterékoli jiné učebnice bez doložky – jejich nákup nelze hradit ze státních prostředků na ONIV a nelze je poskytovat žákům bezplatně.

Vzhledem k pravidlům MŠMT pro udělování doložek učebnicím, které jsou součástí ucelené řady (při nedodržení časové návaznosti vydávání a získání doložek v souladu se studijním cyklem, tj. obvykle do 1 roku po předchozím dílu, se odnímá doložka celé řadě), by tato situace vůbec neměla nastat u studijních oborů, pro které se doložka jiným učebnicím než součástem ucelené řady neuděluje:

 • Český jazyk a literatura, 1. - 5. ročník,
 • Český jazyk a literatura, 6. - 9. ročník,
 • Matematika a její aplikace, 1. - 5. ročník,
 • Matematika a její aplikace, 6. - 9. ročník,
 • Cizí jazyk,
 • Člověk a jeho svět,
 • Chemie,
 • Fyzika,
 • Přírodopis,
 • Zeměpis,
 • Dějepis,
 • Výchova k občanství.

V případě, že takový stav přesto nastal, tj. v jedné řadě učebnic existují některé učebnice s udělenou doložkou a některé bez ní, takže nelze některé díly bez doložek z jedné učebnicové řady pořídit z ONIV a je nutné je hradit z jiných zdrojů školy nebo ze strany rodičů, škola se dostává do obtížné situace. Doporučujeme se tedy před zavedením zamýšlené řady učebnic přesvědčit, zda doložku obdržely i následující díly řady (pokud byly vydány). Pokud některé učebnice z jedné řady doložku neobdržely, doporučujeme zvážit výběr jiné řady.

Členové Koalice považují schvalovací doložku za velmi důležitou informaci o tom, že učebnice splňuje základní kvalitativní kritéria kladená na vzdělávací obsah a zároveň je v souladu s RVP a dalšími právními předpisy. Jedině pak je možno ji pořídit ze státních prostředků (ONIV) a poskytovat bezplatně žákům školy.

O doložku žádají členové Koalice před vydáním učebnice a dodržují pravidlo stanovené MŠMT, že i navazující díly (ročníky), které jsou vydávány pro následující školní rok, jsou doložkou opatřeny.

Recenzní řízení související s udělením schvalovací doložky (včetně implementace odborných připomínek recenzentů) je pro nakladatele časově velmi náročné (proces někdy trvá i tři a více měsíců). Důležitým výsledem však je, že členové Koalice nakladatelů poskytují zejména ředitelům škol významnou pomoc při výběru učebnic a učebnicových řad. Nehrozí tak postih ze strany ČŠI za neoprávněné použití státních prostředků (ONIV).

Členové koalice ctí a vítají zachování možnosti svobodného použití učebnic podle vlastních kritérií vyučujících (a na odpovědnost ředitele). Taková výuka může vést v mnoha případech k novým alternativám a příkladům dobré učitelské praxe. Pořizování učebnic ze státního rozpočtu (ONIV) by ale mělo být možné pouze za zákonem stanovených podmínek, tj. pouze na pořízení učebnic certifikovaných příslušným státním orgánem. Členové KUN považují schvalovací doložku za velmi důležitou garanci, že učebnice splňuje všechna požadovaná kvalitativní kritéria na obsah a formu a že je v souladu s RVP a dalšími důležitými právními předpisy.

Členové KUN považují zachování kontroly státu nad kvalitou státem hrazených učebnic a učebních textů za jeden z významných nástrojů řízení kvality vzdělávání. Učebnici pak obecně za jeden z nezastupitelných prostředků k výuce, a to zejména pro začínající či neaprobované učitele, což je důležité obzvláště v době, kdy neaprobovaná výuka v některých okresech a v některých předmětech přesahuje i 50 % (viz publikace ČŠI České školství v mapách, 2022).


Členové

Logo Didaktis
Didaktis s.r.o.

www.didaktis.cz
Logo Informatorium
INFORMATORIUM spol. s r. o.

Nakladatelství vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně vysoce odborných monografií.

www.informatorium.cz
Logo Fortuna
Fortuna

Nakladatelství vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství se zaměřením na vydávání učebnic. Mnohaleté zkušenosti v této oblasti dnes uplatňuje při tvorbě učebnic pro základní a střední školy, publikací pro sebevzdělávání a dalších publikací pro odbornou i laickou veřejnost. Řada publikací je připravena přímo pro vyučující – má jim usnadnit přípravu na výuku a šetřit energii potřebnou ve výchovně-vzdělávacím procesu.

www.fortuna.cz
www.naseucebnice.cz
Logo Kartografie Praha
Kartografie PRAHA, a. s.

Nejstarší kartografické nakladatelství na českém trhu se od počátku své existence věnuje i školním pomůckám. Se Školním atlasem světa se od roku 1954 setkávají prakticky všechny školou povinné děti, ale nabídka Kartografie Praha pro potřeby výuky je mnohem bohatší. Jejím základem jsou oblíbené klasické zeměpisné a dějepisné atlasy, nástěnné a příruční mapy. Dnes je doplňují také moderní interaktivní kartografické produkty, online mapy a pracovní materiály a mnoho dalších rozšiřujících učebnic a pomůcek.

www.kartografie.cz
Logo Klett nakladatelství s.r.o.
Klett nakladatelství s.r.o.

Klett nakladatelství je součástí skupiny Klett, jednoho z nejvýznamnějších a nejprestižnějších vydavatelských domů, který se zabývá vydáváním učebních a vzdělávacích materiálů už od roku 1897. Naše hlavní poslání je poskytovat učitelům a žákům podporu při všech aktivitách souvisejících s vyučováním a učením jak ve škole, tak doma.

www.klett.cz
Logo Nakladatelství ALTER, s.r.o.
Nakladatelství ALTER, s.r.o.

Jsme nakladatelství, které má na trhu učebnic již více než třicetiletou tradici. Přinášíme osvědčenou kvalitu, ve které se spojují odbornost, zkušenosti a inovativní přístupy. Vydáváme přehledné, srozumitelné učebnice se vstřícnými texty, které jsou oporou pro žáka, vyučující i rodiče. Naším cílem je, aby děti měly možnost zažívat pocit úspěchu a učily se se zájmem a radostí.

www.alter.cz
Logo Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.
Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

NČGS je soukromým nakladatelstvím, které se zaměřuje především na učebnice zeměpisu (geografie). Vydává ale také tituly pro jiné předměty (např. přírodopis) a příručky pro průřezová témata (např. ekologická a environmentální výchova). NČGS původně vzniklo z iniciativy České geografické společnosti (ČGS). Díky tomu i současné soukromé nakladatelství navazuje na její dlouhou tradici a využívá jejího širokého odborného zázemí.

www.ncgs.cz
www.naseucebnice.cz
Logo Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím u nás. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. V produkci nakladatelství najdete i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce.

www.fraus.cz
Logo NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Nová škola - DUHA s.r.o.

Nakladatelství působí na trhu od roku 1993. Vydává ucelené řady učebnic pro základní školy opatřené schvalovacími doložkami MŠMT. Naše učební materiály mají moderní vzhled s přitažlivou grafikou, jsou psány jednoduše a srozumitelně s důrazem na mezipředmětové vztahy. K učebnicím nabízíme i pracovní sešity, interaktivní materiály a pomůcky pro činnostní učení. Práci učitelům usnadňujeme metodickými průvodci a vzdělávacími semináři. Soubory našich materiálů tak vytvářejí oporu pro žáka, učitele i rodiče. Naší snahou je probouzet v dětech zájem o danou problematiku i chuť učit se a tím je motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

www.novaskoladuha.cz
Logo NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

www.nns.cz
Logo PRODOS spol. s r.o.
PRODOS spol. s r.o.

Prodos je olomoucké nakladatelství, které vydává učebnice již od roku 1990. Naším cílem není masová produkce vzdělávacích titulů „na jedno použití“. Baví nás připravovat moderní učebnice a pracovní sešity, které si učitelé oblíbí pro jejich vkusnou úpravu i odbornou správnost a které si v dobrém pamatují i sami žáci po opuštění školních lavic.

www.ucebnice.org
Logo PROMETHEUS, spol. s r. o.
PROMETHEUS, spol. s r. o.

Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platné schvalovací doložky MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy.

www.prometheus-nakl.cz
Logo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.
SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.

Nakladatelství vzniklo roku 1994. Patří mezi významné nakladatelské a vydavatelské instituce v České republice. Vydává ucelené řady učebnic pro základní školy opatřené schvalovacími doložkami MŠMT, učebnice pro školy střední i publikace pro předškoláky. Snahou nakladatelství je připravovat kvalitní učebnice, které žáky povedou k učení v souvislostech a k ověřování získaných poznatků v praxi.

www.spn.cz
www.naseucebnice.cz

Pro média


Kontakt

Martin Janáček

Tel. asistentka: 606 649 587

E-mail: koalice@koaliceun.cz